Girls’ Basketball Tryouts

October 1st 6 – 8 pm Freshman, JV & Varsity